[http://www.youtube.com/watch?v=POd1pSVya2o] マグネイト(ムヒバー2010) 5月